KAMERAÖVERVAKNING
    Från globalt ledande AXIS Communications

 


Allmänna villkor


 


I abonnemanget ingår support via FAQ (Ofta ställda frågor) e-post. 
 

Lagringsutrymme, Lagringstid mm. 
När allt tillgängligt lagringsutrymme är använt raderas de äldsta inspelningarna till förmån för nya inspelningar äldre än angivet.
Lagringstid raderas automatiskt. När antal inspelningar är förbrukade raderas de äldsta inspelningarna till förmån för nya.

 

Upplåsning av kamera. 
Kameror är operatörslåsta. Kund som önskar låsa upp kamera debiteras
en avgift på pris exkl (pris inkl.) för administration av upplåsningen.

 

Fakturering m.m.
Angivna priser i VALUTA exklusive moms, pris inklusive moms anges inom parentes.
Fakturering sker kvartalsvis i förskott 15 dagar netto.
Faktureringsavgift tillkommer med pris exkl. (pris inkl).

 

Larmutskick via SMS 
Larmutskick tecknas via separat avtal med SMS-operatör enligt nedan.
Debitering av SMS kostnad sker på mottagande nummers abonnemang.
Larmutskick aktiveras genom att först logga in på kamerakontot (Portalen)
och aktivera ”Larmutskick via SMS” samt ange SMS mottagare nummer.
Därefter aktiveras prenumerationen via ett SMS från mottagare numret (mobiltelefonen).
En SMS-prenumeration kan när som helst avslutas via SMS.
Detaljerade instruktioner, tillgänglighet och priser för detta finns under Portalen fliken
”Inställningar” / ”Meddelanden” och även i bekräftelsen vid prenumerationsstart.

 

Tillgänglighet 
Tjänsten har en tillgänglighet bättre än 99%.


Allmänna villkor
1 Allmänt 
1.1 Dessa villkor gäller mellan Företagsnamn AB, org. nr. xxxxxx-xxxx (”Leverantören”) 
      och part (”Kunden”) som abonnerar på Observit®RSS (”Tjänsten”).

1.2 Avtalet anses ingånget när Kunden aktiverat Tjänsten via webbaserat formulär (”Avtalsformulär.”).

1.3 Omfattning, innehåll och övriga villkor för Tjänsten framgår i abonnemang Observit®RSS (”Abonnemang”).

 

2 Tjänsten 
2.1 Tjänsten ger Kunden tillgång till videoövervakningstjänst med bildlagring i datahall
      och på lokal lagringsmedia (AVHS – NAS) via uppkoppling mot Internet.

2.2 Kunden erhåller abonnentspecifik information, såsom inloggningskod.
      Sådan information skall förvaras på ett betryggande sätt.

 

3 Utrustning och anslutning 
3.1 Leverantörens tillhandahållande av Tjänst förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning installerad i sin lokal.
      Tjänsten kräver anslutning till bredband och Internet med minimum 256 kbps uppladdningshastighet.

3.2 Kunden skall tillhandahålla en sådan anslutning att ev. 3.e part (Installatör)
      utan särskilda åtgärder kan ansluta kamera till Tjänsten.
      Krävs sådana åtgärder, ansvarar Kunden för alla kostnader som är förknippade med anslutningen.
      Portar som måste vara öppna ut genom brandvägg avseende all TCP trafik är port 80 och 8080.

3.3 Kunden får endast ansluta utrustning till Tjänsten som är anvisad eller godkänd av Leverantören.
      Tjänsten fungerar med samtliga Axis kameror med AVHS programvara installerad. 
      Leverantören tillhandahåller AVHS programvara i de fall detta är tillämpbart.

 

4 Ersättning och betalning 
4.1 Avgifter och betalningsvillkor framgår av Avtalsformulär och vid var tid gällande prislista.
      Eventuella prisförändringar skall aviseras Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet.
      Leverantören förbehåller sig rätten att debitera en faktureringsavgift.

4.2 På förfallen fordran äger Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen
      samt att debitera påminnelseavgift f.n. SEK 50,00 och uppkomna inkassokostnader.

 

5 Avtalstid 
5.1 Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid av tre (3) månader.

 

6 Överlåtelse 
6.1 Kund kan, efter överenskommelse med Leverantören, överlåta Tjänsten till ny abonnent.
      En förutsättning för att Tjänsten ska kunna överlåtas är att samtliga ansluta kameror överlåts samtidigt.
      Avgift för överlåtelse debiteras enligt gällande prislista.

6.2 Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat företag.
      Kunden skall informeras om sådan överlåtelse senast tre (3) månader i förväg.

6.3 Kund som önskar flytta ansluten kamera till annan Tjänsteleverantör
      debiteras en avgift enligt gällande prislista för administration av flytten.

 

7 Avbrott och underhåll mm.
7.1 Leverantören ansvarar för att avhjälpa fel i Tjänsten inom skälig tid.
      Leverantören har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som kan hänföras till annat nät eller på Kundens utrustning.

7.2 Tjänsten skall erbjuda minst den tillgänglighet som anges i Abonnemang för Tjänsten.
       För det fall tillgängligheten under viss tid understiger de nivåer som anges i Abonnemang 
       har Kunden, om denne så begär, rätt till reduktion av avgiften.

7.3 Leverantören tillhandahåller support av Tjänsten via Leverantörens företagssupport.
      Närmare uppgifter om öppettider och omfattning framgår av Abonnemang.

 

8 Användning av Tjänsten mm. 
8.1 Kunden ansvarar för anställda och andra som bereds tillträde till Tjänsten.

8.2 Kunden är skyldig att iaktta gällande lagar och regler.
      Kameraövervakning i Sverige regleras av Lag (1998:50) om allmän kameraövervakning (LAK)
      samt av Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

8.3 Gällande nyttjandenivåer för Tjänsten finns angivna i Abonnemang.

 

9 Skada och ansvarsbegränsning. 
9.1 Leverantören ansvarar med nedan angivna begränsningar att videoövervakningstjänsten fungerar på ett angivet sätt
      under förutsättning att Kunden handhar Tjänsten på ett korrekt sätt.

9.2 Leverantören skall i inget fall ha någon ersättningsskyldighet avseende indirekta förluster och kostnader
      eller förlust i näringsverksamhet. Denna begränsning gäller varje form av person- sak eller ekonomisk skada.

9.3 Leverantörens maximala skadeståndsansvar under varje 12-månaders period är begränsat till den årliga avgiften för Tjänsten.

9.4 Part är befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför Parts kontroll, såsom olyckshändelse
      explosion, krig, upplopp, arbetskonflikt, brand, översvämning, elavbrott, avbrott eller fördröjningar i externt nät
      telefonförbindelse eller myndighetsåtgärd.

9.5 Reklamation skall göras skriftligen till Leverantören inom skälig tid från det att fel upptäckts eller borde ha upptäckts.

 

10 Uppsägning i förtid mm. 
10.1 Om inte betalning erlagts efter påminnelse äger Leverantören rätt att stänga av Tjänsten till dess att full betalning erlagts.

10.2 Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten går i konkurs
        inleder förhandlingar om skuldsanering eller det annars skäligen kan antas att den andra parten
        inte kommer att betala sina skulder efter hand som de förfaller till betalning.

 

11 Ändringar 
11.1 Leverantören har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden förändra Tjänsten
        under förutsättning att ändringen inte väsentligen påverkar Tjänsten negativt.

11.2 Leverantören har rätt att med minst 30 dagars varsel förändra villkor och Abonnemang beträffande Tjänsten.
        Underrättelse kan ske genom e-post till Kundens senast uppgivna e-postadress.

11.3 Om en ändring enligt föregående punkt innebär en avgiftshöjning eller är till väsentlig nackdel för Kunden
        har Kunden rätt att säga upp avtalet avseende den berörda Tjänsten med verkan från det att ändringen träder i kraft.
        Om Kunden utnyttjar Tjänsten efter ändring skall detta anses utgöra godkännande av ändringen.

 

12 Immateriella rättigheter 
12.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden.
        För programvara som ingår i Tjänsten kan särskilda licensvillkor gälla.

 

13 Tvist 
13.1 Tvist mellan Leverantören och Kunden som ej kan lösas i samförstånd skall avgöras vid svensk domstol.

 

 © 2017 Web-i.se                                                                                               Kontakt: info@web-i.se                                                                                            WEB-I.SE Kameraövervakning